Newsletter

The latest newsletter Thursday 5th March 2020.

Ar gyfer yr unigolyn y cyfeirir yr e-bost hwn ato yn unig y mae’r neges a’r atodiadau sydd ynghlwm.
Os ydych wedi derbyn y neges e-bost hon drwy gamsyniad, rhowch wybod i’r anfonwr a’i dileu’n barhaol o’ch system. Os oes cynnwys yn y neges e-bost hon sy’n bersonol neu os oes ynddi gynnwys nad yw’n gysylltiedig â gwaith Llywodraeth Cymru, ysgolion, y consortia addysg rhanbarthol neu unrhyw awdurdod lleol yng Nghymru, nid ydym yn derbyn cyfrifoldeb am gynnwys o’r fath nac atebolrwydd drosto. Gallai data mewn negeseuon e-bost sy’n cael eu hanfon dros y rhyngrwyd gael eu llygru, neu gallai negeseuon gael eu darllen cyn iddynt gyrraedd pen eu taith neu gael eu diwygio heb awdurdod; nid oes gennym unrhyw reolaeth dros hyn.
Nid ydym yn atebol am unrhyw feirysau cyfrifiadurol a allai fod yn y neges hon nac am unrhyw golledion yn sgil feirysau. I gael gwybodaeth am y sail a ddefnyddir ar gyfer casglu gwybodaeth bersonol drwy hwb.llyw.cymru, ewch i hwb.gov.wales/Privacy, ac i weld telerau defnydd y wefan, ewch i hwb.gov.wales/TermsAndConditions

This e-mail and any attachments are intended solely for the addressee.
If you have received this e-mail in error, please notify the sender and permanently delete it from your system. Where the content of this e-mail is personal or otherwise unconnected with the business of the Welsh Government, the schools, regional education consortia or any local authorities in Wales, we do not accept any responsibility or liability for such content. Internet e-mail may be susceptible to data corruption, interception and unauthorised amendment over which we have no control.
We do not accept liability for the presence of any computer viruses in this e-mail or any losses caused as a result of viruses. For information about the basis on which we collect personal data through hwb.gov.wales, see hwb.gov.wales/Privacy, and for website terms of use see hwb.gov.wales/TermsAndConditions